Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja

Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
Hazard Analysis and Critical Control Point

System HACCP jest jednym z nielicznych narzędzi, które są przedmiotem wymagań unijnych i polskich przepisów prawa.

Opracowanie i wdrożenie systemu zapewnia bezpieczeństwo żywności HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) zawierającego zasady GHP – Good Hygienic Practice (Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP – Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Produkcyjna) – według siedmiu zasad i dwunastu etapów zawartych w Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) składa się z następujących etapów:

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Konsultant przygotowuje dokumentację systemową na podstawie informacji uzyskanych podczas wizyt w Przedsiębiorstwie i wywiadów z odpowiedzialnymi za dane działania pracownikami. Każdy nowo opracowany dokument jest weryfikowany i analizowany przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar oraz Konsultanta. Dopiero po uzyskaniu akceptacji pracowników i kierownictwa Konsultant rozpoczyna prace związane z wdrożeniem danego dokumentu (przeprowadza szkolenie personelu).

Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań (procedury, instrukcje itp.). Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Zaplanowanie działań oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia działań).

Po przeprowadzonym audicie przez naszą firmę, który wykaże zgodność działań i prowadzonych zapisów z regulacjami zawartymi w opracowanej dokumentacji HACCP, jako dowód pozytywnego wyniku weryfikacji, wystawimy Państwu odpowiednie poświadczenie w formie CERTYFIKATU HACCP.

Zapraszamy do współpracy w zakresie wprowadzania systemu HACCP. Korzystanie z zewnętrznych specjalistów zmniejsza znacznie ilość czasu, jaki musicie Państwo poświęcić na wprowadzenie HACCP (wymóg prawa) oraz zwiększa skuteczność funkcjonującego systemu poprzez korzystanie z wiedzy (zarówno praktycznej, jak i teoretycznej) naszych specjalistów.