Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 2005 Nr 236 poz. 2008)oraz w związku z uchwałą Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – Rozdział 8, właściciel nieruchomości (użytkownik, posiadacz, inne podmioty nią władające) są obowiązani w okresie od 20 marca do 20 kwietnia oraz od 15 października do 15 listopada do przeprowadzenia corocznej deratyzacji.

Natomiast zgodnie z art. 5 pkt 1 Rozdz. II Rozporzadzenia ( WE ) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorstwa sektora spożywczego (producenci, przetwórstwo, handel, gastronomia itp) opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP.

Ustawy:

Rozporządzenia:

Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XXXI/578/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.

Rozdział 7.

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia § 20.

 • Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
 1. zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
 2. zabudowane    obiektami    i magazynami  wykorzystywanymi  odpowiednio  do  przetwórstwa  bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.
 3. Deratyzację  na  obszarach  wymienionych  w ust.1 należy  przeprowadzić  we wrześniu lub październiku.

Skoczów

Rada Miejska Skoczowa
 uchwala:
 regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia
§ 14.

 • Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
 1. zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
 2. zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.
 • Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić w terminach:
 1. wiosennym – od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia, lub
 2. jesiennym – od dnia 1 października do dnia 31 października.

Żywiec

UCHWAŁA NR XV/111/2019RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca.

Rozdział 8.

WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA §14.

 • 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania skutecznej deratyzacji przez wszystkich właścicieli nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Żywca.
 • 2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz na jeden rok, w terminie od 1do 15 kwietnia, na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami służby zdrowia, obiektami żywienia zbiorowego oraz w obrębie których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.
 • 3. Na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, obiektach użyteczności publicznej oraz obsługi ludności deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeby.

Jasienica

Uchwała nr XLIII/480/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica.

Rozdział 7.

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA § 26.

 • 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe, zabudowania gospodarcze, pomieszczenia przeznaczone do chowu zwierząt.
 • 2. Deratyzację na terenie nieruchomości właściciel przeprowadza na własny koszt i we własnym zakresie, w miesiącu kwietniu i październiku każdego roku. Dodatkowo w każdym przypadku pojawienia się gryzoni.
 • 3. Trutkę należy wyłożyć w sposób i ilościach określonych instrukcją umieszczoną na opakowaniu.
 • 4. Na terenie nieruchomości należy zamieścić informację o wyłożeniu trutki.
 • 5. W przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy, określi zarządzeniem obszary i termin przeprowadzania deratyzacji.

Jaworze

UCHWAŁA NR IX/98/2019RADY GMINY JAWORZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia
§21.

 • 1.Wprowadza się obowiązek przeprowadzania skutecznej deratyzacji przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
 • 2.Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności:
  1) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych,
  2) zsypy i pomieszczenia zsypowe,
  3) korytarze piwniczne,
  4) węzły cieplne,
  5) studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych

§22.

 • 1.Właściciele nieruchomości, za wyjątkiem właścicieli budynków jednorodzinnych, zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku kalendarzowym, w terminach od 1do 15 kwietnia oraz od 15 do 30 października.

Czechowice-Dziedzice

Uchwała Nr LII/568/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Rozdział 8.

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania§ 18.

 • 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy wielorodzinnej, obiektów użyteczności publicznej, obiektów i magazynów rolno-spożywczych.
 • 2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić 2 razy w roku w kwietniu i grudniu każdego roku